Adjudicació de 10 pisos de lloguer social temporal

Divendres, 13 de novembre de 2020 a les 00:00

El Ple de l'ajuntament, en sessió de data 2 de novembre d'enguany, ha aprovat l'inici del procediment d'adjudicació de 10 pisos de lloguer social temporal, situats en el carrer Carles Soldevila núm. 33-35. El termini per a la presentació de la sol.licitud és fins al dia 14 DE DESEMBRE DE 2020.

 

BASES REGULADORES AMB SOL·LICITUD

REQUISITS

1. Dret de residència a l’estat espanyol
Caldrà que el sol·licitant que opta a l’adjudicació tingui nacionalitat espanyola o d’un Estat membre de la Unió Europea o, en cas de ser nacional d’un país no integrat a la Unió Europea, disposar de permís de residència en vigor.
 
2. Residència habitual en el al municipi de Sta. Maria de Palautordera
Els sol·licitants hauran d’acreditar la residència continuada, mitjançant l’empadronament en el municipi els darrers 4 anys, a comptar des de la data d’inici del termini de recollida de sol·licituds. També hi podran accedir aquells sol·licitants que puguin acreditar 4 anys d’empadronament discontinus en els darrers 7 anys.
 
3. Estar al corrent d’obligacions fiscals
El sol·licitants i tots els membres de la unitat de convivència; en el moment de la sol·licitud, han d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’ajuntament i amb la resta d'administracions o haver sol·licitat un ajornament o fraccionament dels deutes pendents de pagament (no s'inclouen les obligacions que estiguin en període voluntari de pagament).
 
4. No tenir antecedents penals
Els sol·licitants i els membres de la unitat familiar majors d’edat hauran d’acreditar que no tenen antecedents penals de qualsevol naturalesa i obtenir informe favorable sobre comportament social i convivència cívica en el municipi, que serà emès per la Policia Local.
 
5. Membres de la unitat familiar.
A tots els efectes d’aquest procediment, es considera com a unitat familiar el conjunt de persones que hagin d’ocupar l’habitatge al qual opta el/la sol·licitant. En cas que la unitat de convivència estigui formada per un nombre de membres superior al rati d’ocupació màxima establerta en aquestes bases, en aplicació d’allò previst al Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat, quedaran exclosos del procediment d’adjudicació per no complir els requisits.
 
6. Propietat
Els sol·licitants i membres de la unitat familiar que opten a un d’aquests habitatges, no poden ser titulars de ple domini o de dret real d’ús o gaudi sobre algun altre habitatge, llevat que se n’hagi perdut l’ús com a conseqüència d’una situació de separació matrimonial legal o de fet.
 
7. Edat
Majoria d’edat del/de la sol·licitant o tenir 16 anys o més i ser menor emancipat legalment.
 
8. Ingressos econòmics nets.
No disposar dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats d’allotjament. En aquest sentit i per possibilitar l’accés a la llista de diversitat de població, l’import d’ingressos màxims a considerar per a unitats familiars de dos membres serà l’obtenció d’ingressos mensuals iguals o inferiors de l’IRSC *2 vigents (IRSC- 2020 és de 569,12€ mensuals i l’IRSC *2 (1.138,24€) i, per tant, el total màxim d’ingressos anuals és de 15.935,36€. A aquest se suma un 0,25 per membre addicional de la unitat familiar. En cas de ser una unitat unipersonal podran accedir-hi persones amb un import màxim de l’IRSC*1,5 vigent (segons IRSC-2019 seria de 853,68€ mensuals; 11.951,52 € anuals). Els ingressos mínims per accedir a la convocatòria, es calcularan segons l’import de l’IRSC. Aquest imports es podran actualitzar anualment en funció de la fixació de l’IRSC que faci la Generalitat de Catalunya en la seva Llei de pressupostos.
 
Documentació complementària:
Aquesta documentació no serà obligatòria, però aquelles persones que la presentin podran obtenir punts complementaria a la seva sol·licitud:

- Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

Persones o unitat familiars que, previ compliment de totes les condicions i requisits exigits per ser demandants d’aquest tipus d’habitatges amb Protecció Oficial, estiguin inscrits en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial o hagin presentat la sol·licitud d’inscripció el dia anterior a l’inici del procediment d’adjudicació.
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
 
 • Model Annex 2 correctament emplenat.
 • Original dels documents d’identitat (vigents) de tots els integrants majors d’edat que configurin la unitat de convivència.
 • Original del certificat de convivència de totes les persones membres de la unitat familiar (aquest certificat serà emès per la pròpia OAC).
 • Original llibre de família dels menors del nucli de convivència.
 • Original de la resolució emesa pel Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Catalunya. En el seu defecte, la sol·licitud enregistrada.
 • Original de la darrera declaració de renda completa corresponent a l’exercici anterior presentada d’acord a la normativa tributària de tots els membres de la unitat de convivència obligats a presentar-la (majors de 16 anys).
 • En cas de no haver presentat declaració de la renda per no estar-hi obligats d’acord amb la normativa tributària, caldrà presentar original dels certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponents a l’any immediatament anterior emesos per l’empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat de tots els membres de la unitat familiar (majors de 16 anys).
 • Original de l’Informe de Vida Laboral actualitzat de tots els membres de la unitat de convivència (majors de 16 anys).
 • Original del contracte laboral actual i les tres darreres nòmines de l’any en curs a la convocatòria.
 • Original del certificat de l’entitat financera corresponent, en relació als rendiments del capital mobiliari de l’anualitat immediatament anterior.
 • Certificat d’antecedents penals de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència 
 • Model Annex 3, autoritzant o denegant la comprovació de dades.
 • En el cas que s’hagi denegat aquella comprovació al model Annex 3, cal presentar original i fotocòpia de tota la documentació prevista en aquell model en funció de les circumstàncies personals dels sol·licitants i de la llista a la qual es presenten.
 • En el cas de famílies monoparentals, testimoni literal de la sentència de separació o divorci i el conveni regulador que s’hagi aprovat en l’esmentada sentència, si s’escau.
 • Qualsevol altra documentació econòmica o específica que consideri d’interès el ciutadà/ana.
Darrera actualització: 13.11.2020 | 16:03