Ordenança Fiscal 36 - Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs

Darrera actualització: 25.01.2023 | 13:59