Ordenança Fiscal 36, taxa per l'aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs

Darrera actualització: 03.03.2022 | 12:49