Ordenança Fiscal 36, taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs

Darrera actualització: 10.01.2020 | 13:02