Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Matagalls - Turó de l'Home

Prestacions per al pagament del lloguer 2015

Documents relacionats

Imatges relacionades

  • Ajuts lloguer 2015

    Ajuts lloguer 2015

Que són?

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds és del 19 de maig i acaba el 23 de juny de 2015 (ambdós inclosos)

Requisits

Poden sol·licitar aquests ajuts les persones titulars de contractes d’arrendament d’habitatge destinat a residència habitual i permanent, ubicats a Catalunya.

Els requisits són:

a)      Acreditar la residència legal a Catalunya

 

b)      Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent, ocupant-lo efectivament durant el període subvencionable, i estar empadronat al mateix.

 

c)       L’import de la renda mensual de l’habitatge no serà superior a:

a.       Demarcació Barcelona: 600.-€

b.      Demarcació Girona: 450.-€

 

d)      Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar la Quantia del límit d’ingressos de la unitat de convivència. Aquest límit, es calcula en funció dels membres de la unitat de convivència i les seves edats.

Per a càlcul d’aquest límit es tindrà en compte l’edat de cada membre en el moment de l’inici del termini de presentació de les sol·licituds de la convocatòria.

Si una vegada  resoltes totes les sol·licituds, què compleixin la totalitat dels requisits, resta disponible pressupost, excepcionalment podran resultar beneficiaries les unitats de convivència que compleixen tots els requisits establint-se com a límit únic 2,8 vegades l’irsc, fins assolir el import de la convocatòria.

e)      Els ingressos que es tindran en compte són la suma de les quanties de la base imposable general i de l'estalvi, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, corresponents a les declaracions de l'últim període impositiu amb termini de presentació vençut a el moment de l'inici del termini de presentació de les sol·licituds de la convocatòria de tots els membres de la unitat de convivència. Si la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència no tingués obligació de presentar declaració de l'IRPF, han d’aportar certificat d’imputacions. En situacions excepcionals en les quals no es puguin justificar ingressos amb la documentació esmentada, s’haurà d’aportar una declaració responsable d’ingressos anuals.

 

f)       Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.

 

g)      Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de:

ü  Transferència bancària

ü  Ingrès en compte

ü  Rebut domiciliat, o

ü  Rebut emès per l’administrador de la finca

              (no s’accepta cap pagament en metàl·lic)

 

h)      No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions general de subvencions.

 

i)        Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat social

 

Import de la subvenció

Aquesta subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria

Quantia: 40% del llogueranual amb un màxim de 2.400€ anuals

Per determinar aquesta quantia es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

Per contractes de lloguer signats entre l’1.1.2015 o la data en que s’acaba el termini de presentació de sol·licituds: la prestació serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de contracte i el mes de desembre de 2015.

Documentació

Cal presentar la sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer. Any 2015

ü  DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència.

ü  Volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i dels membres que formen la u.c.

ü  Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència que estiguin en edat laboral.

o   Declaració del IRPF de tots els membres de la u.c. en edat laboral, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la sol·licitud.

o   En el cas de no estar obligat a presentar la declaració de IRPF, certificat de imputacions subministrat per l’AEAT

o   Declaració responsable d’ingressos anuals, en situacions excepcionals en el qual les persones de u.c. no poden justificar els ingressos.

o   Informe socioeconòmic emès pel serveis bàsics en el cas que tots els ingressos de la u.c. s’acreditin per mitjà d’una declaració responsable.

o   Justificant dels ingressos de l’any en curs, quan la persona sol·licitant o dels membres de u.c. hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació laboral o d’ingressos.

ü  Informe de vida laboral, en els casos en què no s’acreditin ingressos amb la presentació de la declaració de l’IRPF corresponent.

ü  Llibre de família, si s’escau.

ü  El contarcte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. Quan els efectes del contracte siguin a partir de l’1 de juny de 2013, caldrà acreditar el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador

ü  Tots els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2015, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.

ü  Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la u.c. perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir les dades necessàries per la tramitació de la sol·licitud.

ü  Declaració responsable de complir els requisits establerts a la convocatòria.

ü  Imprès normalitzat a nom de la persona amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

ü  Acreditació del Departament de Benestar Social i Família, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

ü  Documentació acreditativa del procés de desnonament o altres processos reconeguts i validats d’intermediació, en el cas que s’hagi perdut l’habitatge on s’ha viscut amb anterioritat.

ü  L’acreditació de la condició de víctima de terrorisme, si s’escau.

ü  Títol de família nombrosa vigent, si s’escau.

ü  Títol de família monoparental vigent, si s’escau.

ü  Documentació acreditativa de ser persona jove extutelada, si s’escau.

ü  Documentació acreditativa de complir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional de Catalunya.

 

No poden ser perceptors d’aquesta subvenció

ü  Les u.c. en què la persona titular del contracte d’arrendament, o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle de matrimoni, o una altre relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segona grau, amb les persones arrendadores

ü  Les u.c. en què la persona titular del contracte, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi

ü  Les u.c. quan l’import de la base impossable de l’estalvi que consta a la declaració de l’IRPF (casella 374) sigui superior a 500.-€

 

Altre informació

Formen part del rebut tots els conceptes excepte:

ü  Endarreriments i despeses de serveis d’ús individual

ü  Els pàrquings i trasters, sempre que se’n pugui determinar el seu import

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona