Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

 •          Mida de lletra  

Gitanes 2015

2018 - Subvenció a la Societat de Caçadors

14 de març de 2019

Data signatura: 9 gener 2019

Vigència: 31 desembre 2018

Obligacions: 1.800€


PACTES


PRIMER.- OBJECTE

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en l’execució del projecte/activitat següent: FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS REALITZADES PER LA Societat de Caçadors de Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera en el municipi de Santa Maria de Palautordera durant l’any 2018 per a disminuir el número de senglars que hi ha a la zona per fer un bé a la comunitat evitant els accidents a la carretera i les destrosses als camps de conreu i horts.

 

SEGON.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

L’Ajuntament a través de la Regidoria de Promoció Econòmica subvencionarà a l'entitat Societat de Caçadors de Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera amb un import de TMIL VUIT-CENTS EUROS (1.800,00 euros), per col·laborar en la realització de les activitats descrites al punt anterior.

 

TERCER.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la beneficiari/ària.

 

QUART.- TERMINI D’EXECUCIÓ

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats que es desenvolupin durant l’any 2018.

 

CINQUÈ.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 

El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el dia 20 de febrer de 2019, podent-se justificar des del moment que es rep la notificació de concessió, mitjançant la presentació del compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa per subvencions concedides per un import superior a 3.000 €. Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a l’àrea d’Intervenció-Tresoreria de l’Ajuntament o a la web municipal (www.smpalautordera.cat), i revestirà la forma de compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:

-       Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

-       Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).

 

Només es subvencionen les despeses que es produeixin per les activitats realitzades per aquesta entitat detallades al punt primer d’aquest conveni. L’IVA no serà subvencionable quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo o desgravar-lo.

 

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

 

a)    S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a l’import de la subvenció concedida.

b)    S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.

c)    Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. Aquests documents han de reunir, com a mínim, els requisits següents:

 • Hauran de ser factures o documents justificatius originals, que un cop copiats i compulsats seran retornats al/la beneficiari/ària.
 • Han d’anar obligatòriament a nom del/la beneficiari/ària, indicant el seu DNI o número d’identificació fiscal.
 • Han de fer referència a despeses de funcionament subvencionables generades per l’activitat objecte de subvenció.
 • Han d’estar datats l’any en què es faci la concessió (2018).
 • Han d’incloure el DNI o número d’identificació fiscal del proveïdor.
 • Han d’incloure el número de factura o document justificatiu.

d)    Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. S’entendrà que la despesa ha estat efectivament pagada al posar la data de pagament en el model de justificació de la despesa.

e)    S’han de presentar originals i còpies del material imprès o altres mitjans de difusió, on consti la frase "Amb el suport de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera" i/o "En col·laboració de l'Ajuntament" i/o anàlegs, conjuntament amb l'escut oficial. La no presentació de cap mitjà de difusió on s’acrediti l’extrem anterior, serà motiu per disminuir l’ajut en un 10 %. 

 

SISÈ.- PAGAMENT

1.- El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.

 

Excepcionalment, un cop aprovada la concessió de la subvenció, el beneficiari podrà demanar un bestreta màxima del 75 % de l’import aprovat, motivant l’avançament. Es podran demanar justificants de l’import de la bestreta o esperar la justificació total en el termini màxim de justificació establert. En qualsevol cas, no es podrà demanar cap bestreta addicional al 75 % de l’import aprovat de subvenció si no s’ha justificat prèviament aquest 75 %.

 

2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 

SETÈ.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES

1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament,  s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.

 

2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

 

3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

 

4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.

 

5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.

 

Igualment caldrà donar compliment a les previsions del títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern  si al ser les subvencions atorgades procedents de subvencions o  ajuts públics el quaranta  per cent dels seus ingressos i  superar l’import dels 5.000 € d’acord amb el que estableix l’article 2.4  de l’esmentada Llei.

 

6.- Els beneficiaris/àries hauran d’acreditar que les persones que treballin i els voluntaris que tinguin contacte habitual amb menors d’edat hauran d’acreditar que no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual d’acord amb el que estableix la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors.

 

Per tal d’acreditar que han dut a terme aquesta comprovació, les entitats hauran de signar una declaració responsable en que manifestin disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que participin en les activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita a les activitats es compromet a aportar nova declaració responsable. El contingut d’aquesta declaració responsable aportada pel beneficiari i les certificacions negatives de que disposi serà vigent durant un any, amb el benentès que si té coneixement d’algun cas de condemna per sentència ferma pels delictes esmentats, està obligat a comunicar aquesta circumstància de manera immediata.

 

La presentació de la declaració responsable faculta a l’Ajuntament a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen sempre que sigui possible, o bé a efectuar el requeriment de documentació que resulti necessari, tot això d’acord amb el que estableix l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

7.- La beneficiària haurà de donar compliment a les obligacions fiscals establertes per la normativa vigent i si s’escau per l’impost sobre societats.

 

8.- L’ incompliment de les anteriors obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida

 

VUITÈ.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS

1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

 

2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

 

NOVÈ.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI

En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.

 

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni/acord, per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.

 

DEZÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI

Que la vigència d’aquest Conveni tindrà efectes des del dia 1 de gener de 2018 i fins a 31 de desembre de 2018.

 

ONZÈ.- EXTINCIÓ

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

a)  Expiració del seu termini.

b)  Per incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signants.

c)  Per mutu acord de d’una de les parts signants.

d)  Per les previstes específicament en les disposicions d’aquest Conveni.

e)  Per qualsevol altre determinada en la legislació vigent.

 

L’extinció, rescissió o resolució del present conveni i per qualsevol causa no comporta cap tipus d’indemnització econòmica per part de l’Ajuntament de Santa Mª de Palautordera a l’entitat Societat de Caçadors de Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera.

 Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
T: 93 847 96 20  F: 93 847 96 29
Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/7 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h
ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

 • Twitter
 • Facebook

Segueix-nos a:

 • Facebook
 • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona