Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Arboretum

2018 - Conveni amb l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera per a l'execució de les obres del Projecte de millora de la sèquia d'abastament d'aigua

12 de juliol de 2018

Data signatura: 2 juliol 2018

Vigència: finalització del darrer període de garantia de l'obra

Obligacions: 57.500€

 

PACTES

 

Primer.-   OBJECTE

 

Els Ajuntaments de Sant Esteve de Palautordera i de Santa Maria de Palautordera, mitjançant aquest conveni, estableixen una relació de cooperació amb l’objecte de dur a terme les obres de millora de la sèquia d’abastament d’aigua a Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera.

 

Segon.-   APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC

 

Els Ajuntaments de Sant Esteve de Palautordera i de Santa Maria de Palautordera fan constar que han procedit a l’aprovació reglamentària del Projecte de millora de la sèquia d’abastament d’aigua a Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera.

 

Tercer.-   FINANÇAMENT

 

3.1.- Segons el projecte tècnic redactat el  preu d’execució per contracte es de 232.028, 95€  Per determinar el cost de l’obra, objecte del present conveni, cal afegir els costos de : 

-        la redacció del projecte,

-        els treballs i materials contemplats en el projecte executiu (IVA inclòs),

-        l’escomesa i comptador elèctric, necessaris per fer funcionar les comportes de la resclosa i els equips electromecànics, així com els equips emissor i receptor i de telecomandament,

-        els costos indirectes (casetes, assaigs, tècnics, etc),

-        les despeses generals i el benefici industrial,

-        les indemnitzacions per ocupacions temporals i/o expropiacions,

-        l’impost i les taxes per les llicències i/o autoritzacions,

-        la direcció facultativa de l’obra, i

-        la coordinació de la seguretat i salut de l’obra.

La previsió total de la despesa s’estima, preventivament, en 270.000 €, que es repartirà al 50% per a cadascun dels dos ajuntaments, una vegada deduïda la subvenció de 155.000 € que ha estat atorgada per la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal del Vallès Oriental per aquesta mateixa finalitat.

 

3.2.-   Es repartiran a parts iguales  -entre els dos ajuntaments-   les altres despeses que es produeixin com a conseqüència directa o indirecta de les actuacions prèvies i/o posteriors a la contractació de l’obra, com serà el cas del subministrament elèctric, la redacció del projecte i estudis, les ocupacions temporals, la direcció facultativa, la coordinació de la seguretat i salut, els informes, les llicències, els impostos, les taxes, etc),

 

Un cop produïda qualsevol de les altres despeses esmentades, l’ajuntament que l’hagi de satisfer liquidarà a l’altre ajuntament la meitat del seu import, tenint -aquest-  el termini màxim de 30 dies per pagar l’import liquidat. També podrà ser objecte de compensació les despeses que s’imputin a cada ajuntament

 

3.3.- Per a la comprovació de l’efectivitat de les despeses efectuades en execució del present conveni ambdós ajuntaments es comprometen a facilitar qualsevol document que obri als seus arxius.

 

Quart.-   CONTRACTACIÓ DE L’OBRA

 

4.1.- Els dos ajuntaments es comprometen a consignar en els respectius pressupostos la quantitat suficient per atendre la despesa que se’n derivi dels costos directes i indirectes inherents a l’execució de la part de l’obra de millora de la sèquia d’abastament d’aigua a Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera que a cada ajuntament li correspongui de suportar.

 

4.2.- L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera delega a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera la contractació de les obres de millora de la sèquia d’abastament d’aigua a Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera (plec clàusules, licitació i adjudicació).

 

Així mateix l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera delega a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera la contractació de l’energia elèctrica pel funcionament de les instal·lacions contemplades en el projecte de l’obra (comportes i els equips electromecànics, així com els equips transmissor i receptor i de telecomandament).

 

4.3.-  Previ a la licitació de l’obra l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera expedirà certificació de la seva disponibilitat pressupostària, moment a partir del qual l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera iniciarà el corresponent expedient de contractació.

 

4.4.- L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera portarà a terme la redacció del plec de clàusules reguladores de la licitació per adjudicar l’obra d’acord amb el que s’estableixi a la normativa vigent, el qual haurà de tenir necessàriament l’informe favorable de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

 

4.5.-  L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera realitzarà la convocatòria de la licitació de l’obra, en conformitat amb el projecte i plec de clàusules. 

 

4.6.-  La Mesa de contractació, que haurà de valorar les ofertes que es presentin, estarà constituïda per tècnics i per representants dels dos Ajuntament de forma paritària, que actuaran en la forma que es contempli en el plec de clàusules. 

 

Podran assistir amb veu però sense vot representants designats per les Comunitats de Regants d’ambdós municipis, així com de l’empresa Aigües Vallflorida concessionària del servei d’abastament d’aigua al municipi de Sant Esteve de Palautordera.

 

4.7.-  La proposta de contractació que formuli la Mesa de Contractació es passarà –amb caràcter previ- a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera als efectes que doni llur conformitat o demani aclariments o en faci les manifestacions/al·legacions que cregui oportú.  Un cop fet traslladarà el que en resulti a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, el qual procedirà –si s’escau- a acordar la contractació de l’obra.

 

Cinquè.-   EXECUCIÓ DE L’OBRA

 

5.1.-  L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera delega a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera el nomenament de la direcció facultativa i de la coordinació de seguretat i salut de l’obra.

 

5.2.-  L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera nomenarà un tècnic per fer el seguiment de l’execució de l’obra, el qual durà a terme les tasques de supervisió i assistència tècnica.

 

5.3.-  Mensualment, mentre duri l’execució de l’obra, el director facultatiu de la mateixa presentarà una certificació de l’obra executada acompanyada de la corresponent factura, la qual si es conforme serà aprovada per l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, que en donarà compte a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera als efectes de llur constància, i aquest en farà l’abonament del 50,00% del seu import, una vegada deduït, si s’escau les subvencions que puguin ser atorgades per a l’execució de l’obra.

 

5.4.-  L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera presentarà al Consell Comarcal del Vallès Oriental i/o a la Diputació de Barcelona els justificants necessaris per poder percebre –si és el cas- la subvenció a que fa referència el pacte tercer  en els termes obligacions establertes en en el conveni que es signarà entre els dos ajuntaments i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 

En cas que el cobrament de la citada subvenció s’hagi de vehicular d’altre forma es garantirà que l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera percebi l’import corresponent en el termini mínim possible.

 

5.5.-  Les incidències, variacions i/o modificacions de partides d’obra que es puguin produir en el decurs de l’execució de l’obra seran resoltes per l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, amb la conformitat de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, repartint el 50,00% per a cada Ajuntament el major o menor cost que pugui implicar les modificacions i/o variacions.

 

5.6.-  Amb el certificat de finalització de l’obra, els representants designats per cadascun dels Ajuntaments signaran la preceptiva acta de recepció de l’obra.  La qual serà signada en tants exemplars originals com siguin necessaris però a un sol efecte. 

 

Una còpia d’aquesta acta serà tramesa  als organismes públics que sigui necessari d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

 

5.7.-  L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, en la seva qualitat d’Ens contractant, procedirà a la devolució de la garantia constituïda pel contractista adjudicatari de l’obra, un cop hagi transcorregut el termini contractual previ informe favorable del tècnic director de l’obra i amb la conformitat de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

 

5.8.-  L’obra resultant del present conveni resta propietat dels dos ajuntaments per parts iguals i sense perjudici de les servituds i drets de les comunitats de regants de Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera.

 

Sisè.-    COMISSIÓ DE SEGUIMENT

 

6.1.-  Es preveu la constitució d’una Comissió mixta de seguiment, amb caràcter executiu, per a la resolució de les qüestions que es plantegin amb motiu de la interpretació i el compliment de les clàusules d’aquest conveni i en especial pel que fa a la liquidació definitiva de les despeses derivades del present conveni.

 

6.2.-  Aquesta Comissió estarà integrada –de forma paritària- pels representant dels dos ajuntaments següents:

-        alcaldes i regidors d’obres i/o serveis dels dos ajuntaments,

-        tècnics designats pels dos ajuntaments, i

-        secretaris d’ambdues corporacions municipals.

 

Podran assistir-hi amb veu però sense vot representants designats per les Comunitats de Regants d’ambdós municipis .

 

6.3.-  La Comissió es reunirà, a petició d’un dels dos alcaldes, a les dependències assignades a aquest efecte per l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.

 

Setè.- RESPONSABILITAT

 

La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, com a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspondran al 50% a cadascun dels dos ajuntaments.

 

Vuitè.-  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

Ambdós ajuntaments s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal així com el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

 

Novè.- JURISDICCIÓ

 

Aquest conveni té caràcter jurídic-administratiu, per la qual cosa el seu enjudiciament es sotmet a la jurisdicció contenciosa-administrativa competent als termes municipals afectats.

 

Desè.- VIGÈNCIA

 

La vigència del conveni acabarà el dia de finalització del darrer període de garantia de l’obra que s’estableixi a la contractació, sense perjudici de mantenir-se vigent pel que fa a la realització dels treballs de manteniment de la sèquia que siguin necessaris d’acord amb el estableix  la disposició addicional primera i fins que sigui atorgat un nou conveni,  moment en que el present conveni sense cap efecte.

 

DISPOSICIONS ADICIONALS

 

Primera.-   CONSERVACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS

 

Un cop rebuda l’obra, amb independència de qui les porti a terme i/o satisfaci, i fins que no es reguli o es convingui d’altra forma, els dos ajuntaments es repartiran a parts iguales les despeses ocasionades pels treballs de conservació i manteniment de les instal·lacions, accessos, aparells, comptadors i/o d’altres elements vinculats a la sèquia, així com el consum elèctric del comptador que s’ha d’instal·lar per les comportes i els equips electromecànics, així com emissor i receptor i de telecomandament.

 

Segona.-  INSCRIPCIÓ REGISTRAL DE LA SERVITUD D’AQÜEDUCTE

 

a)    L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera delega a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera la realització de les actuacions i tràmits que siguin menester per inscriure en el registre de la propietat que correspongui la servitud d’aqüeducte a les finques (predis dominants) per on passa la sèquia, aquesta servitud portarà implícit el dret de pas per reparacions i/o manteniment de la sèquia, sent beneficiaris els dos ajuntaments i les dues comunitats de regants.

b)    La delegació indicada en el punt anterior també faculta a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera per tramitar davant de l’Agència Catalana de l’Aigua que  -en conformitat al que s’estableix als articles 18 i següents del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprovat pel R.D. 849/1986-  i en la seva qualitat d’Organisme de Conca la  imposició de  la servitud forçosa a que s’ha fet referència si fos la via més adequada o idònia, tot això de conformitat amb el que es va acordar en sessió plenària del dia  30 de març de 2017.

c)    Les despeses que s’ocasionin per aquest concepte (inscripció registral de les servituds), seran repartides al 50% per a cada un dels dos ajuntaments.  Procedint el que l’hagi satisfet a practicar una liquidació de l’import repercutible, disposant l’altre ajuntament del termini màxim de 30 dies per pagar l’import liquidat.

 

Tercera.-  APLICACIÓ SUPLETÒRIA

 

S’estableix l’aplicació supletòria al present conveni de  les determinacions del conveni a signar entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments de Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera per delegar l’execució de l’actuació “Millora d’abastament d’aigua potable en el marc de les meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona