Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Sta. M. de Palautordera

Documents relacionats

Comunicació prèvia d'obertura d'una activitat de baix risc

Per a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

 

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei de simplificació, (veure columna corresponent a “Comunicació prèvia” a la taula tècnica adjunta) i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

El pot fer: La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
Termini: La comunicació prèvia d'obertura es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.
Silenci administratiu: No opera
Obligacions econòmiques: Cal emplenar el full d'autoliquidació de les taxes i haver-ne fet el pagament en el moment de la tramitació de la comunicación prèvia d'obertura de l'activitat de baix risc.
Normativa: • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
• Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
• Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
• Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.
• Ordenança de convivència ciutadana, via pública i Medi Ambient.

Internet

Observacions: A partir del web de l'Ajuntament, podeu accedir als formularis per tramitar l'alta d'una activitat de baix risc accedint a l'enllaç FUE.
Cal tenir el certificat digital per tramitar-ho en línea.

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=503&FIL_WTXIDTRAM=acbb09265b434fa79d0bc41124d2e400&INF_WTXNOMTAB=FCOMPROBE&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FCOMPROBE&INF_WTXNOMTRA=Comun

Telèfon

Observacions: Per resoldre qualsevol consulta o dubte, podeu contactar-nos a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Telèfon: 938479506
Horari d´atenció: De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h, i dimecres també de 17.00 h a 19.30 h

Presencial

Observacions: Per resoldre qualsevol consulta o dubte, podeu contactar-nos a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
On es fa: Plaça de la Vila núm. 1, 1r pis "Urbanisme"
Documentació que cal aportar:

- Imprès degudament emplenat

- Full d'autoliquidació de les taxes degudament emplenat

- Comprovant d'haver efectuat el pagament de les taxes

- Projecte tècnic signat per un tècnic competent.

- Certificat tècnic conforme les instal·lacions compleixen els requisits establerts per la normativa vigent. Aquest certificat el pot emetre un arquitecte, un enginyer o un aparellador col·legiat.

- Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010.


Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
T: 93 847 96 20  F: 93 847 96 29
Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/7 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h
ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona