Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Pont Romà

2016 - Conveni amb els ajuntaments del Vallès Oriental per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme. Protocol addicional 2016

9 de març de 2017

Data signatura: 30 gener 2017

Vigència: any 2016.

Obligacions: 703,89€

 

PACTES: 

 

Primer. Formalització del Pla de turisme 2016 Per raó d’aquest protocol addicional per a l’any 2016 al CONVENI, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT formalitzen el Pla de turisme aprovat el 4 de maig de 2016 per la Comissió Plenària, amb el contingut següent:

 


1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 


1. Desenvolupament de polítiques públiques, adequades a la destinació del Vallès Oriental, per fomentar el turisme com a sector econòmic dinamitzador del territori.


2. Creació de producte turístic en base als recursos existents en el nostre territori. A partir d’aquesta creació, treballada conjuntament amb els agents públics i privats del territori, es potenciarà la comercialització d’aquests per diferents canals.


3. Millorar i fomentar la competitivitat dels establiments turístics, implantant el sistema de qualitat SICTED i professionalitzant el sector en base a formacions adequades a les necessitats detectades.


4. Posicionar el producte turístic, creat en base a la nostra realitat, a mercats locals, nacionals i internacionals.

 


2. OBJECTIUS ANUALS

 


1. Increment de la comercialització del producte turístic a través de la central de reserves de la web http://www.turismevalles.com.


2. Creació i dinamització grups de treball temàtics de turisme amb la participació de públics i privats

 

3. Increment de la implantació del SICTED als establiments de la comarca.

 

4. Fer campanyes de comunicació que ens permetin donar a conèixer al visitant i turista de l’Àrea Metropolitana de Barcelona la destinació turística del Vallès Oriental.

 

4. Coordinar i promoure accions de millora del coneixement sobre l’activitat turística comarcal com eina de presa de decisió de la gestió pública i privada.

 

5. Accions promocionals mercat francès

 

6. Dinamització taula shopping

 

7. Dinamització turisme gastronòmic

 

8. Treballar el senderisme a la comarca

 

 

3. RELACIÓ D’ACCIONS A DESENVOLUPAR

 


ÀMBIT DE TREBALL 1: CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC I QUALITAT EN DESTINACIÓ


1.1 Bases de dades, recursos, productes, paquets turístics


1.2 Grups de treball: senderisme, turisme rural...


1.3 Accions de formació, tallers de turisme


1.4 Col·laboració amb el Laboratori de turisme de Diputació de Barcelona (EDDETUR i d’altres informacions)


1.5 Actualització i difusió d’informació del territori relacionades amb turisme escolar


1.6 Ruta 3 Monts


1.7 Implantació del SICTED a la comarca


1.8 Participació a la Carta Europea de Turisme Sostenible


1.9 Suport als municipis


1.10 Afiliació a l’ACT


1.11 Cerca de sinèrgies amb les comarques del Maresme i del Vallès Occidental (La Roca Village, 3 Monts...)


 

ÀMBIT DE TREBALL 2: PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ


2.1 Difusió de la informació recollida partir de diferents mitjans (web, bloc, publicacions, fires....)


2.2 Assistència a fires


2.3 Altres accions de promoció relacionades amb la marca Costa Barcelona


2.4 Material de difusió (Subvenció Diputació Barcelona).


2.5 Accions de promoció amb Diputació i ACT: blogtrips, famtrips, viatges de familiarització


2.6 Col·laboració amb el Barcelona Catalunya Film Commission


2.7 Gestió plataforma comercialització turismevalles.com


2.8 Posicionament Xarxes socials (Facebook i twitter TurismeVallès)


2.9 Gestió Bloc TurismeVallès


2.10 Participació en els cercles de Diputació


2.11 Promoció i difusió de les accions desenvolupades pel consorci DO ALELLA


2.12 Accions conjuntes amb La Roca Village


2.13 Accions de promoció TurismeVallès


2.14 15% ingressos taxa destinats a Diputació de Barcelona


2.15 Manteniment i millores plataforma web turismevalles.com


2.16 Accions de promoció al mercat francès


2.17 Creació i dinamització Taula Shopping


2.18 Accions turisme gastronòmic


 

ÀMBIT DE TREBALL 3: RELACIONS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I AGENTS DEL TERRITORI


3.1 Reunió anual amb els regidors de turisme de la comarca


3.2 Reunions periòdiques amb els tècnics de turisme de la comarca


 

Segon. Aportació de l’AJUNTAMENT al fons turístic

 

Per raó d’aquest protocol addicional, es determina l’aportació de l’AJUNTAMENT al fons turístic corresponent a l’any 2016.


Per aquest any, l’import corresponent al concepte PA de la fórmula prevista a la manifestació quarta d’aquest protocol és de trenta-vuit mil euros (38.000 euros). D’acord amb això, en aplicació de la fórmula prevista al pacte 6.6 del CONVENI, l’aportació de l’AJUNTAMENT al fons turístic per a l’any 2016 és la següent:


 

Tercer. Vigència

 


Aquest protocol addicional al CONVENI entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2016.


 

Quart. Jurisdicció competent

 


L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les incidències que puguin derivar-se de la interpretació d’aquest protocol addicional. Les parts, després de llegir el present protocol addicional, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen.
Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona