Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

 •          Mida de lletra  

Consistori 2019

Notificacions electròniques

e-NOTUM

 

L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. El ciutadà pot accedir a les notificacions amb certificat digital o amb una contrasenya d’un sol ús que rebrà al seu correu-e o telèfon mòbil.

 

De forma resumida, l'e-NOTUM permet al ciutadà:

 • Conèixer el dipòsit d'una notificació per canals no formals (correu electrònic i/o SMS).
 • Llegir el contingut de les notificacions i obtenir una còpia impresa.
 • Rebutjar una notificació abans d'obrir-la.
 • Veure la llista de notificacions dispositades i l'organisme emissor.
 • Descarregar tots els documents associats a una notificació electrònica (la resolució, la notificació, l'acceptació o rebuig, etc.).

 

e-NOTUM

 

Condicions del servei de comunicacions i notificacions electròniques

  

L'acceptació comportarà el consentiment de l'interessat per rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació amb efectes jurídics que es pugui derivar d'aquest procediment.

 

Les notificacions i les comunicacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d'aquest ens. El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a l'interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu i/o SMS s'envien a títol merament informatiu.

 

Per a l'acreditació de l'accés de l'interessat al contingut de les notificacions caldrà la identificació i autenticació dels mateix amb algun dels dos mecanismes següents:

 

a) mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts i classificats pel Consorci AOC amb un nivell 3 o superior (http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-Certificats).

 

b) mitjançant una contrasenya d'un sol ús, que s'enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic indicats en aquesta sol·licitud. Aquesta opció només estarà disponible quan la notificació o la comunicació permeti aquest tipus d’identificació. En la utilització d'aquest sistema es recomanable aplicar les mesures de seguretat (veure apartat 1.1).

 

Per a l'accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de l'interessat.

Pel que fa a les notificacions electròniques de conformitat amb l'establert en l'article 56 de la llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya la notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

 

Consideracions de seguretat per a l'ús del mecanisme d'identificació basat en l'enviament de contrasenyes d'un sol ús al telèfon mòbil o a una adreça de correu electrònic

 

1. Les paraules de pas d'un sol ús:

 • Només es poden fer servir per accedir al sistema que l'està sol·licitant.
 • Tenen una vigència temporal limitada (en general de 30 minuts).
 • Només es poden fer servir en una transacció.
 • Són d'ús personal i intransferible.

 

2. Donat que la paraula de pas s'envia a través del mitjà electrònic seleccionat per l'usuari, part de la seguretat global del sistema passa per la seguretat que s'apliqui en aquest mitjà.

En general, és aconsellable tenir en compte les recomanacions següents:

 

a. Correu electrònic:

 • Fer servir contrasenyes d'accés a la bústia de correu prou robustes (combinacions de lletres, números i caràcters especials amb una llargària no inferior a 8 caràcters) i canviar-les amb una periodicitat no inferior a un any.
 • Fer servir un compte de correu electrònic d'ús exclusiu i mai comptes de correu d'ús col·lectiu.
 • Si es té alguna sospita que el mitjà ha estat compromès des del punt de vista de la seguretat (intents d'accés, evidències d'accés d'origen desconegut, etc.) cal canviar immediatament la contrasenya d'accés al correu electrònic.
 • Mantenir els equips amb els que s'accedeix al correu electrònic lliure de programari malintencionat. Es recomana fer servir antivirus fiables amb regularitat.
 • Mantenir actualitzat el sistema operatiu i navegadors amb els que s'accedeix al correu electrònic.
 • En cas d'accedir al servei que requereix la paraula de pas des d'un equip d’ús públic, tancar la sessió i el navegador un cop finalitzat l'ús d'aquest.

 

b. Telèfon mòbil:

 • Cal protegir amb una contrasenya l'accés al dispositiu (preferiblement numèrica, no de patró) i cal configurar que el bloqueig es dispari automàticament en tancar o transcorregut un període de temps.
 • Cal protegir amb una contrasenya el desbloqueig de la targeta SIM.
 • En cas de pèrdua o robatori de l'aparell, cal donar-lo de baixa immediatament seguint el procediment que l'operador hagi indicat. En general, cal tenir apuntat el codi IMEI que identifica el dispositiu (podeu conèixer el vostre IMEI teclejant *#06#).
 • Mantenir el telèfon lliure de programari malintencionat. Es recomana fer servir antivirus fiables amb regularitat.
 • Mantenir actualitzat el sistema operatiu del telèfon.
 

Requisits tècnics per accedir a les notificacions electròniques per part de ciutadans i empreses

 

1. Navegadors

 

Microsoft Explorer 6.02 o superior. Es pot descarregar gratuïtament la darrera versió des de:

http://www.microsoft.com/spain/windows/internet-explorer/ 

 

Mozilla Firefox 3.0.10 o superior. Es pot descarregar gratuïtament la darrera versió des de:

http://www.mozilla-europe.org/ca/firefox/

  

2. Java

 

Versió 6 actualització 16 o superior. Es pot descarregar gratuïtament la darrera versió des de:

 http://www.java.com/es/download/ 

  

3. Condicions d’accés

 

Per rebre notificacions electròniques cal facilitar el consentiment i una adreça de correu electrònic a través de la qual podrà accedir a les seves notificacions. Des del moment del dipòsit de la notificació, disposa de 10 dies per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies no ha accedit a l’adreça electrònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada. Des del moment en que s’accedeix al contingut de la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.

 

4. Tallafocs

 

En alguns entorns corporatius i per motius de seguretat, el tallafocs pot imposar restriccions d'accés a webs i aplicacions. En aquest cas, cal comprovar amb el responsable de seguretat de l'empresa que:

- Es pugui accedir a https://usuari.enotum.cat

- Es pugui accedir a aplicacions Java

 

5. Manual de l'usuari ciutadà

 

Accediu al manual del servei fent Click aqui

 

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

 • Twitter
 • Facebook

Segueix-nos a:

 • Facebook
 • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona