Subvencions Next Generation en matèria d'habitatge - programa 4: ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

Dimecres, 8 de juny de 2022 a les 00:00

Subvencions destinades a actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

L’inici de les actuacions subvencionables ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020.

No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure en el certificat energètic de projecte i final.

Els habitatges pels quals se sol·liciti l'ajut d’aquest programa han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de presentar la sol·licitud. Aquesta circumstància es podrà acreditar mitjançant  certificació o volant d’empadronament.

En el cas que el sol·licitant sigui l’arrendatari, caldrà que acrediti haver arribat a un acord amb el propietari pel qual l’arrendatari assumeix el cost de les obres de rehabilitació.

El termini d’execució de les obres no pot superar els 12 mesos comptats des de la data de concessió de l’ajut i hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026.

S’exclouen d’aquesta convocatòria les actuacions que afectin als àmbits territorials de la ciutat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Municipis de l'Àrea), que es regeixen per les convocatòries aprovades pels consorcis d’habitatge respectius:

Darrera actualització: 21.06.2022 | 10:03