Cartipàs municipal

Constitució de la Junta de Govern Local

Resolució de l’alcaldia 2023DECR001061 de data 19/06/2023

Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, integrada pels membres següents:
 
L’alcalde: Jordi Xena i Ibàñez.
Vocals: Mònica Garcia i Vila, Merlí Garcia i Casacuberta, Albert Ferrer i Masagué, i Agustí Vilar i Fornies.
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors i regidores afectats, pel seu coneixement i efectes.
 
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment al que preveu l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

 

Nomenament dels tinents d'alcalde

Resolució de l’alcaldia 2023DECR001067 de data 19/06/2023:

Primer.- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest ajuntament, amb efectes del dia d’avui, als regidors membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, el primer dels quals substituirà a aquesta alcaldia en els casos de vacant, absència o malaltia:
 
Primera tinent d’alcalde: senyora Mònica Garcia i Vila..
Segon tinent d’alcalde: senyor Merlí Garcia i Casacuberta.
Tercer tinent d’alcalde: senyor Albert Ferrer i Masagué.
Quart tinent d’alcalde: senyor Agustí Vilar i Fornies.
 
Segon.- Establir que, en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent i, en especial l’ordenació de pagaments i l’autorització de talons bancaris, seran desenvolupades pels tinents d’alcalde, en conformitat amb l’ordre abans expressat.
 
Tercer.- A aquest efecte, aquesta alcaldia, quan hagi d’absentar-se del terme municipal, establirà, mitjançant decret, la durada de la seva absència, designant al tinent d’alcalde que hagi d’assumir les seves competències.
De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta alcaldia serà substituïda pel primer tinent d’alcalde i, en el seu defecte, pels altres tinents d’alcalde que es trobin presents, els quals hauran de donar compte d’això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com alcalde accidental més d’un d’ells.
 
Quart.- Comunicar aquest decret als tinents d’alcalde afectats, fent-los constar que hauran de mantenir informada aquesta alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres noves.
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l’ajuntament d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

 

Delegació als membres de la Junta de Govern Local

Resolució de l’alcaldia 2023DECR001069 de data 20/06/2023:

Primer.- Modificar les delegacions conferides als i les membres de la Junta de Govern Local, que queden configurades com segueix:

Primer.- Efectuar, a favor dels membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, una delegació general d’atribucions de direcció i gestió ordinària dels serveis corresponents:
 
REGIDOR/A - SERVEI
Mònica Garcia i Vila
Obres i serveis, Esports, Transports.
Merlí Garcia i Casacuberta
Cultura, Joventut, Polítiques de Voluntariat i Integració.
Albert Ferrer i Masagué
Desenvolupament Local, Règim Interior, SLO i Emprenedoria.
Agustí Vilar i Fornies
Ensenyament, Barris, Innovació.
L’alcaldia es reserva l’exercici de les competències referides a Governació, Urbanisme, Habitatge.
 
Segon.- La delegació general a favor dels esmentats regidors i regidores a la que abans s’ha fet referència, comportarà únicament la facultat de direcció de l’àrea corresponent, com la seva gestió i la firma de documents de tràmit sense que estigui inclosa la facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
 
Tercer.- Efectuar a favor dels regidors i regidores que a continuació s’indiquen, una delegació específica d’atribucions per la gestió dels assumptes següents:
 
REGIDOR/A - SERVEI
Silvia Àlvarez i Garcia-Portillo
Hisenda, Polítiques d’Igualtat de Gènere i LGTBIQ+, Contractació
Mireia Jordana i Garcia
Medi Ambient, Salut Pública, Benestar Animal
Glòria Caumons i Barceló
Benestar Social, Gent Gran, Participació Ciutadana
Oriol Amargant i Saucedo
Comunicació, Transparència i Bon Govern, Agenda 2030
 
L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i execució de la matèria relacionada amb l’àmbit indicat, no incloent cap facultat resolutòria.
 
Quart.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.
 
Cinquè.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d’aquest decret als regidors i regidores afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta alcaldia.
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita si, dintre del termini de les 24 hores següents, no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.
 
Setè.- Donar compte el Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, en el butlletí d’informació municipal, en el Portal de la Transparència, en el web municipal en compliment del que disposa l’article 44.2 del text legal abans esmentat, i notificar al personal de l’ajuntament.
Darrera actualització: 23.06.2023 | 10:58
Darrera actualització: 23.06.2023 | 10:58