Ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, visuals i la música

Dimecres, 3 de març de 2021 a les 00:00

La Generalitat de Catalunya aprova la convocatòria d'una nova línia d'ajuts extraordinaris en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la músicaL’ordre d’arribada de la sol·licitud d’inscripció no dona preferència en l’atorgament de l’ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert ja que, quan finalitzi aquest termini, es donarà preferència als beneficiaris amb menys ingressos.

S'ha aprovat una nova prestació extraordinària de pagament únic destinada a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i la música per les activitats culturals suspeses o restringides per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del 3 de març fins a les 15.00 hores del 9 de març de 2021.

Requisits de les persones beneficiàries

  1. Tenir divuit anys o més.
  2. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  3. Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el Règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim general de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i la música, o bé al Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia l’any 2020.
  4. Haver obtingut uns ingressos durant l’any 2020 que no hagin superat l’import de 20.000 euros.
  5. Acreditar les activitats o serveis culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres), als quals s'havia compromès.
  6. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social  o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

Quantia de la prestació

S'estableix un pagament únic de 750 euros, fins a l'exhauriment total de la partida pressupostària destinada a aquests efectes. 

Normativa

Resolució TSF/547/2021, de 25 de febrer, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, que preveu el capítol II del Decret llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu (DOGC núm. 8354, publicat el 02/03/2021)

Darrera actualització: 05.03.2021 | 11:04