Aprovada l'Ordenança municipal reguladora de l’estalvi i ús responsable d’aigua potable

Dimecres, 6 de març de 2024 a les 00:00

El Districte de Conca Fluvial de Catalunya ha sofert en les darreres dècades diversos episodis de sequera, alguns dels quals han arribat a amenaçar el subministrament d’aigua a les poblacions.

Les mesures aplicables en situació de sequera s’estableixen en l’Acord GOV 1/2020, de 8 de gener, pel qual s’aprova el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera. Amb la resta de normativa que pugui ser objecte d’aprovació: com el Decret llei 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya i la Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional de Catalunya.

Aquest Pla de sequera estableix una sèrie de limitacions i restriccions al consum d'aigua per determinats usos en les fases de sequera hidrològica que es declarin per la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua, que fixa dotacions màximes per al subministrament d’aigua a poblacions, estableix que les administracions competents en la gestió del servei d’abastament domiciliari tenen el deure de vetllar pel compliment de les limitacions que s’estableixin en l’ús de l’aigua així com l’habilitació als ens locals, com a titulars de drets d’aprofitament d’aigua per a ús d’abastament urbà o per dictar limitacions de consum als seus abonats.

En aquest sentit, en el ple del passat 22 de febrer es va aprovar l’Ordenança municipal reguladora de l’estalvi i ús responsable d’aigua potable, que té per objecte la regulació dels usos de l'aigua en l'àmbit municipal. Aquesta ordenança s'aplicarà en aquells períodes on la Generalitat de Catalunya activi les situacions d'alerta, excepcionalitat o d'emergència per sequera.

En l'ordenança s'estableixen les següents mesures:

 • Limitacions particulars en l’ús de l’aigua per a abastament de la població: Regular, delimitar, fixar un límit o prohibir l’ús de l’aigua per abastament de la població pels següents usos:
 1. Ompliment i reompliment de piscines.
 2. Reg de jardins, zones verdes i horts.
 3. Neteja de tota mena de vehicles, barques, carrers, passejos, vials, sendes, voreres, molls portuaris, aparadors, clavegueram, paviments, façanes i similars, sense perjudici de la necessitat del manteniment de les condicions higièniques i sanitàries adients.
 4. Eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
 5. Fonts ornamentals, estanys, llacs artificials i altres elements d’ús estètic o lúdic de l’aigua, fonts d’aigua potable que no disposin d’elements automàtics de tancament, dutxes de concurrència pública, instal·lacions esportives o docents, públiques o privades i actes o espais lúdics.
 6. Granges amb ús de l’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.
 7. Altres usos no contemplats en els punts anteriors que sigui necessari limitar per tal de donar compliment a les dotacions màximes establertes en situació de sequera en el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.
 • Reduir percentualment el consum d’aigua i/o limitar les dotacions d’aigua per a ús domèstic. Els consums que superin les limitacions establertes tindran la consideració de consums excessius.
 • Reduir percentualment el consum d’aigua d’usuaris no domèstics. Els consums que superin els objectius d’estalvi fixats tindran la consideració de consums excessius.
 • Reduir la pressió a la xarxa d’abastament d’aigua en situacions temporals, sigui establint franges horàries, com de manera continuada, sigui en tota la xarxa com en sectors de la mateixa.
 • Talls temporals durant l’estat d’emergència en el subministrament d’aigua a la xarxa d’abastament, sigui establint franges horàries, com de manera continuada, sigui en tota la xarxa com en sectors de la mateixa.
 • Requerir la confecció i aplicació de plans de reducció de consum als grans consumidors d’aigua; entès com a tal, el titular del contracte de subministrament que totalitza anualment un volum superior al 10% del consum total del municipi o un consum anual superior a 10.000 m3. g) Accions per garantir el subministrament als usuaris sensibles connectats a la xarxa d’abastament d’aigua.
 • Redactar bans municipals de comunicació a la ciutadania i aplicar campanyes de conscienciació per a l’estalvi d’aigua, així com divulgar en el municipi la substitució per aigua no potable dels usos que no requereixen aquest nivell de qualitat de l’aigua. i) Requerir la col·laboració, comunicació fluïda i accés a les dades de consum a les empreses subministradores del servei d’aigua potable amb les administracions competents.
 • Intensificar les tasques de control de consums i detecció d’infraccions.
 • Instal·lar, a costa de l’usuari, comptadors en aquelles escomeses o usos que no en disposin, en els termes establerts en el reglament del servei corresponent, si s’escau. 
 • Adoptar les mesures de prohibició o limitació de l’ús de l’aigua contemplades al Pla d’emergència en situació de sequera del municipi i/o al Reglament del servei d’abastament d’aigua potable municipal.
 • Qualsevol altra mesura necessària per donar compliment a les mesures extraordinàries en situació de sequera establertes a Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera i la resta de mesures d’obligat compliment que pugui dictar l’Administració competent en matèria d’aigües

Qualsevol acció o omissió que vulneri les mesures i limitacions adoptades en aquesta ordenança, rebrà una sanció. Que es classifiquen en:

 • Infraccions lleus: de 30 a 750 € de multa
 • Infraccions greus: de 751 a 1.500 € de multa
 • Infraccions molt greus: de 1.501 a 3.000 € de multa.

Per conèixer les diferents les sancions, cal consultar l'ordenança adjuntada en aquesta mateixa peça.

Darrera actualització: 09.04.2024 | 09:22