Bonificacions en el rebut de l’IBI pels habitatges que tenen instal·lada energia solar

Divendres, 14 d'octubre de 2022 a les 00:00

Per aquest 2022, l'Ajuntament ha aprovat una bonificació de l'IBI pels habitatges que tenen instal·lats sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, i que aquesta actuació no sigui d'obligació per normativa urbanística.

Es concedeix durant els tres primers anys des de la seva instal·lació. Els percentatges de bonificació són del 40%, 30% i 20% respectivament pel primer, segon i tercer any.

Per sol·licitar-lo cal presentar a l'ORGT una instància amb la següent documentació: -  Còpia de l'últim rebut d'IBI. -  Còpia de la llicència o comunicació d'obres de la instal·lació atorgada per l'ajuntament. -  En el cas de plaques fotovoltaiques:

o   Certificat  d’instal·lació  elèctrica  de  baixa  tensió  per  a  instal·lació  fotovoltaica  connectada  a instal·lació  interior  emès  per  la  Generalitat  de  Catalunya  o  Certificat  tècnic  final  de  la  instal·lació solar  emès  per  l'empresa  instal·ladora  o  pel  facultatiu,  a  on  consti  la  data  de  finalització  de  la instal·lació.

o   Documentació acreditativa que la instal·lació genera com a mínim una producció elèctrica del 30% del consum energètic anual de l’habitatge on estigui instal·lada o s’hagi aprofitat al màxim la superfície òptima disponible. En el cas d’habitatges o comunitats de veïns amb una instal·lació compartida, els habitatges servits han de rebre un mínim de producció elèctrica del 30% del seu consum energètic anual o que s’hagi aprofitat al màxim la superfície òptima disponible.

-        En el cas de plaques tèrmiques:

o   El certificat d'homologació dels col·lectors.

o   Certificat  tècnic  final  de  la  instal·lació solar  emès  per  l'empresa  instal·ladora  o  pel  facultatiu,  a  on  consti  la  data  de  finalització  de  la instal·lació,  la  marca,  model  i  contrasenya  d'homologació dels col·lectors solars.  

Darrera actualització: 14.10.2022 | 16:36