Projecte de condicionament de la drecera (Camí vell de Sant Celoni)

Dimecres, 5 d'abril de 2023 a les 00:00

La Diputació de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte constructiu “Condicionament de camins. Incorporació a la xarxa local de carreteres. Camí Vell de Sant Celoni (VR-254). Codi de carretera: B-7426. TM Santa Maria de Palautordera”, amb un pressupost d’execució de nou-cents vint-i-tres mil sis-cents sis euros amb trenta-tres cèntims (923.606,33 EUR), IVA exclòs.

En el marc de la redacció del Pla Zonal de les xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona s’han identificat els camins a incorporar a la xarxa local de carreteres, és a dir, les camins que compleixen alguns dels requisits de l’article 4 del Decret 293/2003, de 18 de novembre per tenir la condició funcional de carretera.
En data de setembre de 2018, l’Oficina tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, emet una ordre de treball per la redacció dels projectes constructius necessaris pel condicionament de camins per la seva incorporació a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona, entre els quals hi ha el camí objecte del present projecte (VR-254).

L’objecte del projecte és l’execució de les obres de condicionament del camí vell de Sant Celoni (VR-254) per tal de dotar-lo de les característiques necessàries per poder ser incorporat a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona amb el codi B-7426. Es defineixen tècnicament les actuacions proposades i la seva valoració econòmica. L’àmbit d’actuació és el Camí vell de Sant Celoni, del PQ 0+000 al PQ 1+947 al TM de Santa Maria de Palautordera, el tram que discorre des de la rotonda del barri del Virgili, el Temple i ca n’Abril fins a la rotonda dels polígons industrials de Santa Maria de Palautordera.

S'inicia el termini d'exposició pública del projecte durant 30 dies hàbils, i l'exposició pública de la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o ocupació temporal, pel citat projecte, durant 15 dies hàbils.

Darrera actualització: 05.04.2023 | 09:50