Cartipàs municipal

Constitució de la Junta de Govern Local

Resolució de l’alcaldia 2019DECR001094 de data 18/06/2019:

Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, integrada pels membres següents:

L’alcalde: Jordi Xena i Ibàñez.

Vocals: Merlí Garcia i Casacuberta, Agustí Vilar i Fornies, Albert Ferrer i Masagué, i Enric Pousa i Engroñat.

Segon.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors i regidores afectats, pel seu coneixement i efectes. 

Tercer.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment al que preveu l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

 

Nomenament dels tinents d'alcalde

Resolució de l’alcaldia 2019DECR001103 de data 18/06/2019:

Primer.-  Nomenar tinents d’alcalde d’aquest ajuntament, amb efectes del dia d’avui, als regidors membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, el primer dels quals substituirà a aquesta alcaldia en els casos de vacant, absència o malaltia:

Primer tinent d’alcalde: senyor Enric Pousa i Engroñat.

Segon tinent d’alcalde: senyor Merlí Garcia i Casacuberta.

Tercera tinent d’alcalde: senyor Albert Ferrer i Masagué.

Quarta tinent d’alcalde: senyora M. Soledad Garcia i Beneyto.

Segon.-  Establir que, en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent i, en especial l’ordenació de pagaments i l’autorització de talons bancaris, seran desenvolupades pels tinents d’alcalde, en conformitat amb l’ordre abans expressat.

Tercer.-  A aquest efecte, aquesta alcaldia, quan hagi d’absentar-se del terme municipal, establirà, mitjançant decret, la durada de la seva absència, designant al tinent d’alcalde que hagi d’assumir les seves competències.

De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta alcaldia serà substituïda pel primer tinent d’alcalde i, en el seu defecte, pels altres tinents d’alcalde que es trobin presents, els quals hauran de donar compte d’això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com alcalde accidental més d’un d’ells.

Quart.-  Comunicar aquest decret als tinents d’alcalde afectats, fent-los constar que hauran de mantenir informada aquesta alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres noves.

Cinquè.-  Donar compte al Ple de l’ajuntament d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Resolució 2020DECR000933 de data 31/07/2020:

Vist que per decret de l’Alcaldia núm. 2019DECR001103 de data 18 de juny de 2019, es va nomenar els tinents d’alcalde següents: com a primer tinent d’alcalde, el senyor Enric Pousa i Engroñat; com a segon tinent d’alcalde, el senyor Merlí Garcia i Casacuberta; com a tercer tinent d’alcalde, el senyor Albert Ferrer i Masagué; i com a quart tinent d’alcalde, la senyora Maria Soledad Garcia i Beneyto.

Vist que es va donar compte del decret de nomenament de tinents d’alcalde a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 27 de juny de 2019.

Vista la manca de disponibilitat de la quarta tinent d’alcalde per desenvolupar les atribucions i competències que la legislació vigent atribueix als tinents d’alcalde en aquells casos en què l’alcalde estigui absent, vacant o malalt.

De conformitat amb el que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l’article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, és competència de l’Alcaldia designar i revocar lliurement els tinents d’alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local, cosa que es farà per decret d’Alcaldia.

Per tot això, he resolt:

Primer. Revocar el nomenament de la quarta tinent d’alcalde, la senyora Maria Soledad Garcia i Beneyto, de data 18 de juny de 2019.

Segon. Nomenar com a quarta tinent d’alcalde d’aquest ajuntament, la senyora Mònica Garcia Vila, en substitució de la senyora Maria Soledad Garcia, amb efectes des del dia d’avui, per desenvolupar les atribucions i competències que la legislació vigent reconeix a l’alcalde, en especial l’ordenació de pagaments i l’autorització de talons bancaris.

Tercer. La quarta tinent d’alcalde, com tots els altres tinents d’alcalde, haurà de mantenir informada aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com a alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne d’altres de noves.

Quart. A aquest efecte, aquesta alcaldia, quan hagi d’absentar-se del terme municipal, establirà, mitjançant decret, la durada de la seva absència, designant al tinent d’alcalde que hagi d’assumir les seves competències.

Quart. Comunicar aquest decret als tinents d’alcalde afectats.

Cinquè. Donar compte al Ple de l’ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri, en compliment del que preveu l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

 

Delegació als membres de la Junta de Govern Local

Resolució de l’alcaldia 2019DECR001947 de data 25/11/2019:

Primer.- Modificar les delegacions conferides als i les membres de la Junta de Govern Local, que queden configurades com segueix:

REGIDOR/A - SERVEI

Enric Pousa i Engroñat - Medi ambient, Polítiques de voluntariat i integració, Salut pública.

Merlí Garcia i Casacuberta - Comunicació, Cultura i Joventut, Innovació.

Albert Ferrer i Masagué - Comerç, Consum, Mercat, Promoció empresarial, Règim interior, Servei   local d'ocupació i Emprenedoria, Turisme.

M. Soledad Garcia i Beneyto - Barris, Ensenyament, Participació ciutadana.

L’alcaldia es reserva l’exercici de les competències referides a Governació, Política urbanística i habitatge, i Hisenda.

La delegació general a favor dels esmentats regidors i regidores a la que abans s’ha fet referència, comportarà únicament la facultat de direcció de l’àrea corresponent, com la seva gestió i la firma de documents de tràmit sense que estigui inclosa la facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

Segon.- Mantenir el règim de les delegacions específiques d’atribucions per a la gestió dels assumptes següents:

REGIDOR/A - SERVEI

Isabel Membrives i Rodríguez - Benestar social, Igualtat de gènere, Protectores d’animals.

L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i execució de la matèria relacionada amb l’àmbit indicat, no incloent cap facultat resolutòria.

Resten pendent d’aprovació les delegacions referides a Esports, Obres i Serveis, i Transports.

Tercer.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

Quart.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d’aquest decret als regidors i regidores afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta alcaldia.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita si, dintre del termini de les 24 hores següents, no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.

Sisè.- Donar compte el Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, en el butlletí d’informació municipal, en el Portal de la Transparència, en el web municipal en compliment del que disposa l’article 44.2 del text legal abans esmentat, i notificar al personal de l’ajuntament.

 

Resolució de l’alcaldia 2019DECR001966 de data 29/11/2019:

Primer.- Efectuar, a favor de la regidora senyora Mònica Garcia i Vila, una delegació específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb Esports, Obres i Serveis, i Transport públic.

Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pel seu titular en un altre òrgan o regidor/a.

Tercer.- Aquesta delegació, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindrà efecte des del dia següent a la data de notificació d’aquest decret a la regidora afectada, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta alcaldia.

Quart.- Notificar aquesta resolució a la regidora i regidores afectada, entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita si, dintre del termini de les 24 hores següents, no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.

Cinquè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el seu text en el BOPB, en el butlletí d’informació municipal, en el Portal de la Transparència, en el web municipal en compliment del que disposa l’article 44.2 del text legal abans esmentat, i notificar al personal de l’ajuntament.

 

Resolució de l’alcaldia 2022DECR001005 de data 01/07/2022:

Primer.- Efectuar, a favor del regidor senyor Agustí Vilar i Fornies, una delegació específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb Barris, Ensenyament i Innovació.

Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pel seu titular en un altre òrgan o regidor/a.

Tercer.- Aquesta delegació, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindrà efecte des del dia següent a la data de notificació d’aquest decret a la regidora afectada, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta alcaldia.

Quart.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita si, dintre del termini de les 24 hores següents, no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.

Cinquè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el seu text en el BOPB, en el butlletí d’informació municipal, en el Portal de la Transparència, en el web municipal en compliment del que disposa l’article 44.2 del text legal abans esmentat, i comunicar al personal de l’ajuntament.

Revocació del nomenament de la 4a tinent d'alcalde

Resolució de l'alcaldia 2020DECR000933 de data 31/07/2020:

Primer.- Revocar el nomenament de la quarta tinent d’alcalde, la senyora Maria Soledad Garcia i Beneyto, de data 18 de juny de 2019.

Segon.- Nomenar com a quarta tinent d’alcalde d’aquest ajuntament, la senyora Mònica Garcia Vila, en substitució de la senyora Maria Soledad Garcia, amb efectes des del dia d’avui, per desenvolupar les atribucions i competències que la legislació vigent reconeix a l’alcalde, en especial l’ordenació de pagaments i l’autorització de talons bancaris.

Tercer.- La quarta tinent d’alcalde, com tots els altres tinents d’alcalde, haurà de mantenir informada aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com a alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne d’altres de noves.

Quart.- A aquest efecte, aquesta alcaldia, quan hagi d’absentar-se del terme municipal, establirà, mitjançant decret, la durada de la seva absència, designant al tinent d’alcalde que hagi d’assumir les seves competències.

Baixa voluntària com a regidora amb dedicació parcial, per jubilació, de la senyora M. Soledad Garcia i Beneyto

El Ple de l'ajuntament, en sessió de data 24/2/2022, va aprovar:

Primer.- Ratificar la resolució de l’alcaldia 2022DECR000164 de data 07/02/2022, per la qual s’accepta la renúncia de la regidora M. Soledad Garcia i Beneyto a la seva dedicació a temps parcial amb la baixa de les retribucions corresponents a aquest concepte, amb efectes del dia 28 de febrer de 2022, amb manteniment de les seves funcions com a regidora municipal amb les delegacions de tasques realitzada per la Junta de Govern Local, i se li reconeix el dret a percebre les assistències econòmiques establertes en l’acord del Ple de data 27/6/2019.

Modificació de les delegacions conferides als/a les membres de la Junta de Govern Local

Resolució de l'alcaldia 2022DECR000978 de data 27/6/2022:

Primer.- Modificar les delegacions conferides als i les membres de la Junta de Govern Local, que queden configurades com segueix:

REGIDOR/A                                    SERVEI
Merlí Garcia i Casacuberta             Comunicació, Cultura i Joventut, Participació ciutadana

L’alcaldia es reserva l’exercici de les competències referides a Governació, Política urbanística i habitatge, Hisenda.
La delegació general a favor dels esmentats regidors i regidores a la que abans s’ha fet referència, comportarà únicament la facultat de direcció de l’àrea corresponent, com la seva gestió i la firma de documents de tràmit sense que estigui inclosa la facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

Segon.- Mantenir el règim de les delegacions específiques d’atribucions per a la gestió dels assumptes següents:

REGIDOR/A                                    SERVEI
Isabel Membrives i Rodríguez        Benestar social, Igualtat de gènere, Protectores d’animals.
Enric Pousa i Engroñat                   Medi ambient, Polítiques de voluntariat i integració, Salut pública.

Albert Ferrer i Masagué                  Comerç, Consum, Mercat, Promoció empresarial, Règim interior, Servei Local d’Ocupació i Emprenedoria, Turisme.
Mònica Garcia i Vila                        Esports, Obres i serveis, Transport públic

L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i execució de la matèria relacionada amb l’àmbit indicat, no incloent cap facultat resolutòria.
Resten pendent d’aprovació les delegacions referides a Barris, Ensenyament i Innovació.

Delegació d'atribucions al regidor senyor Agustí Vilar i Fornies

Resolució de l'alcaldia 2022DECR001005 de data 01/07/2022:

Primer.- Efectuar, a favor del regidor senyor Agustí Vilar i Fornies, una delegació específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb Barris, Ensenyament i Innovació.

Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pel seu titular en un altre òrgan o regidor/a.

Tercer.- Aquesta delegació, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindrà efecte des del dia següent a la data de notificació d’aquest decret a la regidora afectada, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta alcaldia.

Quart.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita si, dintre del termini de les 24 hores següents, no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.

Cinquè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el seu text en el BOPB, en el butlletí d’informació municipal, en el Portal de la Transparència, en el web municipal en compliment del que disposa l’article 44.2 del text legal abans esmentat, i comunicar al personal de l’ajuntament.

Darrera actualització: 01.02.2023 | 17:49
Darrera actualització: 01.02.2023 | 17:49