Ordenança Fiscal núm. 4 - Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Darrera actualització: 25.01.2023 | 13:47