Ordenança Fiscal núm. 4 - Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Darrera actualització: 09.01.2024 | 13:02