Projectes normatius en tramitació

Projectes normatius en tramitació

En compliment de l'article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

1. Les persones tenen el dret de participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en les iniciatives normatives que promou l’Administració pública. Aquest dret es pot exercir en relació a les iniciatives normatives en què, per la importància que tenen o per la matèria que regulen, l’Administració pública considera pertinent obrir aquest procés participatiu des de l’inici de la tramitació del procediment administratiu.

2. Els òrgans encarregats de tramitar el procediment administratiu, per a facilitar la participació ciutadana han de publicar en el Portal de la Transparècia la iniciació de la tramitació, la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que l’acompanya, i han de donar-hi informació sobre l’estat de la tramitació. Sempre que sigui possible s’ha d’incentivar la participació ciutadana per mitjà de la comunicació a les entitats representatives dels col·lectius directament afectats per la iniciativa.

3. Les persones poden trametre llurs propostes i suggeriments en relació a les iniciatives normatives que correspongui abans del tràmit d’audiència i informació pública. El sol fet de participar en una iniciativa normativa no atribueix als ciutadans la condició d’interessats, però l’Administració ha de fer una valoració general de les contribucions, que s’ha de publicar en el Portal de la Transparència.

4. El que estableix aquest article s’entén sens perjudici dels tràmits d’audiència i d’informació pública determinats per la legislació de règim jurídic i de procediment administratiu i la legislació de règim local.

Darrera actualització: 18.02.2020 | 14:53
Darrera actualització: 18.02.2020 | 14:53