Llicència d'obra menor

Què es considera obra menor?

A. Les obres de conservació, reparació, rehabilitació i millora de tota mena d'edificis.

B. La construcció de tanques de solars i terrenys.

C. L’enderroc de construccions i instal·lacions.

D. La tala d'arbres.

E. Les obres de conservació i millora de camins i accessos rodats.

F. La col·locació de grues o altres aparells elevadors.

G. La col·locació de rètols, la instal·lació d'aparadors i altres elements de publicitat o propaganda visible des de la via pública.

H. La instal·lació de bastides de més de 10,30 metres d’alçada.

I. La instal·lació d'elements tècnics en edificis (com ara antenes i aparells de climatització).

J. La realització o modificació d'obertures a les façanes.

K. La instal·lació d'antenes de telefonia mòbil.

L. La instal.lació d'apatrells d´aire condicionat.

LL. Construcció de piscines d'ús privat.

M. Construcció murs de contenció de terres.

N. Construcció i/o implantació de casetes d'obra, exposició i/o venda, de caràcter provisional o definitiu.

O. Moviments de terres, buidats, excavacions, reavisos, terraplenats, pous i sondejos.

P.Creació i/o modificació de marquesines de botigues i establiments diversos.

 

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 16.10.2020 | 08:12