Subministrament d'aigua

Servei municipal d'abastament d'aigua potable

En relació a l'acord del Ple de l'Ajuntament del dia 25 de setembre de 2014 relatiu a la intervenció del servei d'abastament d'aigua potable, es fa públic que, segons decret de l'alcaldia de data 27 d'octubre, es va resoldre constatar la renúncia i l'abandonament del servei d'abastament públic d'aigua potable que realitzava la Comunitat d'Aigües S.L.  i, en conseqüència, declarar resolta, a tots els efectes, l'autorització municipal atorgada a l'esmentada empresa per la prestació del servei.

Aquest servei afecta al nucli urbà, la Serra, Can Garriga,  pla del Remei, Font Martina,  can Barceló, can Portell, pla de can Sala, els Bruguers, i polígons industrials de la Serra, can Balmes i can Vernedes-ca n'Auleda.

En la mateixa resolució es va disposar regularitzar aquest servei  mitjançant l'assumpció de la prestació del servei públic d'abastament pel sistema de gestió directa i amb els propis mitjans de l'ajuntament. A partir de dia 30 d'octubre de 2014, qualsevol gestió relacionada amb la prestació d'aquest servei s'ha a l'oficina d'atenció al ciutadà, a l'ajuntament. Al 2018 va finalitzar la intervenció provisional del servei d’aigua potable a Can Pagà i aquest es va incorporar al servei d’aigües municipal. Aquest gener de 2021 ha finalitzat la concessió del servei d’aigua de Can Bosc i s’ha incorporat per tant al servei d’aigües municipal.

Nucli urbà, la Serra, Can Garriga,  pla del Remei, Font Martina,  can Barceló, can Portell, pla de can Sala, els Bruguers, i polígons industrials de la Serra, can Balmes i can Vernedes-ca n'Auleda, Can Pagà i Can Bosc.

A partir d’aquest 1er trimestre de 2021 el cobrament dels rebuts d’aigua seran gestionats per l’organisme de gestió tributaria (ORGT) de la Diputació de Barcelona.

Pels rebuts domiciliats la ORGT farà el càrrec al compte bancari i pels rebuts no domiciliats l’ORGT enviarà una carta de pagament segons el calendari fiscal vigent.

Telèfon servei d'aigües municipal (24h): 93 847 96 21

  • Sorea Sorea (aigua)

    Pels barris del Virgili, Temple, ca l’Abril, Moixerigues, Pont trencat i Pont Romà i el polígon industrial Can Batalla.

Darrera actualització: 14.04.2021 | 11:56
Darrera actualització: 14.04.2021 | 11:56