Queixes, suggeriments i propostes

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Com es fa?

Mijtançant instància genèrica

Quan es dona resposta?

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.
Silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Normativa reguladora del silenci administratiu:

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

Vies de reclamació: Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa reguladora

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Darrera actualització: 18.01.2023 | 12:27
Darrera actualització: 18.01.2023 | 12:27