Servei municipal d'habitatge

2021 - Subvencions per al pagament de lloguer

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

REQUISITS:

Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones físiques sol·licitants majors d'edat han de complir els requisits i les condicions que s'indiquen a continuació, i formular les declaracions responsables corresponents:

a) Tenir la residència legal a Catalunya.

b) Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,3 vegades l'IRSC, i que no superin els límits establerts a la base 5, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

No obstant l'anterior, quan l'import anual del lloguer sigui inferior a 0,3 vegades l'IRSC, els ingressos mínims exigibles seran el equivalents a l'import del lloguer.

c) Ser titular, en qualitat d'arrendatari, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

d) No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior als imports establerts a les resolucions de convocatòria corresponents.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

f) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts de lloguer pagats.

g) Pagar el lloguer de l'habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

i) Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Convocatòria

Bases reguladores

Sol.licitar la subvenció

Oficina local d'habitatge

En data 6 d'abril de 2016, es va signar un conveni amb els ajuntaments de Sant Celoni, Llinars del Vallès i Arbúcies per al manteniment de l'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny. 

El conveni té per objecte esdevenir un instrument de suport als municipis del Baix Montseny per a millorar l’eficiència en la prestació del servei d’habitatge a nivell supramunicipal d’acord amb els principis d’interdependència, col·laboració i cooperació administrativa.

És objecte d’aquest conveni oferir als ciutadans/es els següents serveis d'informació, assessorament i tramitació sobre habitatge:

 • Xarxa de mediació pel lloguer. Borsa d’Habitatge.
 • Tramitació d’ajuts, prestacions i subvencions:
  • Prestacions per al pagament del lloguer
  • Renda bàsica d’emancipació
  • Prestacions econòmiques d’urgència especial
  • Ajudes a la rehabilitació d’edificis i habitatges
 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat.
  • Segona ocupació
 • Servei Ofideute:
 •     Mediació de lloguers en situació de grans tenidors.
  • Intermediació en l’àmbit hipotecari
  • Mediació en consum:  
   • Clàusules contractuals abusives
   • Mediació prèvia a l’inici del procediment d’execució hipotecari
   • Denúncies per incompliment de la normativa
 •     Mediació de lloguers en situació de grans tenidors

L'Oficina Local d'Habitatge de Santa Maria de Palautordera ofereix als ciutadans:

 • Ajuts per a la millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges. Informació: Àrea de Política Urbanística i Habitatge.
 • Ajuts per a la reforma orientada a l'eficiència energètica en habitatges. Informació: Àrea de Política Urbanística i Habitatge.
 • Garantia de cobrament de lloguer de l'habitatge en lloguer social a través de la borsa municipal d'habitatge. Informació: Àrea de Política Urbanística i Habitatge.
 • Ajuts al pagament de l'IBI d'habitatges gestionats per la borsa municipal d'habitatge. Informació: Àrea de Política Urbanística i Habitatge.
 • Ajuts per a l'adequació d'habitatges gestionats per la borsa municipal d'habitatge. Informació: Àrea de Política Urbanística i Habitatge.
 • Gestió i intermediació per accedir a la borsa de mediació per a lloguer social. Informació: Oficina Habitatge Baix Montseny.
 • Tramitació i inspecció de cèdula d'habitabilitat. Informació: Oficina Habitatge Baix Montseny.
 • Subvenció de la taxa de tramitació i impost ICIO pels permisos d'obra. Informació: Àrea de Política Urbanística i Habitatge.
 • Ajuts al pagament de lloguers. Informació: Oficina Habitatge Baix Montseny.
 • Servei d'intermediació en deutes de l'habitatge (SIDH). Informació: Oficina Habitatge Baix Montseny.
 • Bonificacions sobre l'IBI. Informació: oficina Diputació de Barcelona.
 • Ajuts per l'IBI per a persones amb escassos ingressos econòmics. Informació: Serveis Socials.
 • Ajuts al pagament de rebuts d'altres serveis. Informació: Serveis Socials.

 

Darrera actualització: 05.05.2021 | 16:27
Darrera actualització: 05.05.2021 | 16:27