Canvi de titularitat de nínxol per defunció, sense testament o més d'un hereu/va

Pot sol·licitar el canvi de titularitat d'un nínxol, el titular del qual és difunt, qualsevol de les persones legalment designades com a hereus/ves, amb el consentiment i signatura de la resta de beneficiaris/es.

El tràmit és pot realitzar presencialment, per correu electrònic o a través dels Tramits per Internet de la pàgina web (requereix certificat digital)

 

Documentació que cal aportar: 

- Sol·licitud complimentada

- Còpia del DNI de totes les persones beneficiàries

- Títol de concessió del nínxol

- Rebut de l'any en curs del pagament de la taxa municipal de manteniment del nínxol

- Còpia del testament, si és el cas

- Fotocòpia del llibre de família on constin tots els hereus

- Literal/certificat de defunció del titular

- Full de domiciliació bancària

 

Qui pot sol·licitar-ho:

Qulasevol dels hereus designats legalment

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 04.03.2021 | 12:35