Comunicació prèvia d'obres

Obres situades a l’exterior d’habitatges, locals o solars consistents en:

 • Col·locació de reixes a les obertures de portes i finestres sense sobresortir del pla de façana.
 • Treballs d’enjardinament i neteja de patis que no impliquin la modificació del nivell de terres.
 • Neteja i desbrossament sense tala d’arbres ni moviment de terres.
 • Jardineria complementària a l’edificació sense tala d’arbres ni moviment de terres.
 • Pintar façana.
 • La construcció de tanques de solars i terrenys.

Obres situades a l’interior d’habitatges o locals consistents en:

 • Substitució de paviments que no alterin l’estat de càrregues de l’edifici.
 • Substitució o nova instal·lació de revestiments interiors (enrajolats, estucats, enguixats, etc.).
 • Substitució de fusteries (portes, finestres, persianes, baranes).
 • Col·locació, reparació i substitució de cels rasos.
 • Substitució d’aparells sanitaris, safareigs, marbres i mobles de cuina.
 • Substitució de canonades i desguassos interiors i exteriors.
 • Ajudes de paleta per a creació o modificació d’instal·lacions interiors (aigua, llum, gas).
 • Adequacions de locals per activitats sense tocar façana

D’acord amb l’ordenança sobre el règim de comunicació prèvia dels actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres:

Canals de tramitació:

 • Presencial

Darrera actualització: 18.01.2023 | 11:14