Llicència d'obra major

Què es considera obra major?

  • Les obres de nova planta i les d'ampliació.
  • Les obres de reforma que suposin modificació de l'estructura de l'edifici.
  • Les obres de reforma que suposin modificació substancial de la distribució interior dels edificis.
  • Les obres que afectin edificis inclosos dins l'àmbit d'aplicació del Pla especial de protecció del patrimoni; sempre que incideixin en les parts o aspectes protegits per l'esmentada obra.
  • Les obres d'urbanització que no configurin un projecte d'urbanització.
  • Els moviments de terres i les obres de desmunt o esplanació en qualsevol classe de sòl.
  • L’extracció d’àrids.
  • L’acumulació de residus o dipòsit de materials que alteri o pugui alterar les característiques del paisatge.
  • Les obres d’obertura de camins rodats o la pavimentació dels existents.
  • Les obres d’instal·lació d’ascensors.

El llistat anterior no té caràcter exhaustiu, i per tant s'hi consideren incloses per analogia les actuacions que siguin similars en quant a entitat tècnica, naturalesa econòmica i rellevància urbanística.

EINES DE CONSULTA

Qui pot sol·licitar-ho:

Promotor o tècnic

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 02.03.2022 | 17:49