Consorci Localret

Localret és el consorci local format per les administracions locals de Catalunya per acompanyar els municipis en la seva transformació digital. Des de finals dels anys vuitanta i principis dels anys noranta estem immersos en una revolució tecnològica sense precedents, provocada per l’aparició i la ràpida extensió d’Internet i de totes aquelles eines que faciliten la comunicació i garanteixen un accés a la informació cada cop més eficaç. Els avenços tecnològics van comportar la millora i el desenvolupament de les tecnologies i de les infraestructures de telecomunicacions, que constitueix el suport material mitjançant el qual es pot transmetre i rebre grans volums d’informació a gran velocitat. 

És dins aquest context de canvis en que les diferents administracions, i en especial les locals, van percebre que aquesta nova situació conjugava un doble vessant: representava una oportunitat de desenvolupament econòmic i social, tant en l’àmbit local com en el conjunt del territori, però alhora comportava un risc important pel que feia a la cohesió social i a l’equilibri territorial. Així doncs, els ajuntaments de Catalunya, conscients del seu paper tradicionalment innovador, així com cohesionador i vertebrador, van saber entendre el paper que haurien de jugar per al futur desenvolupament del sector de les telecomunicacions.

El 1997 els municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Muncipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) tiren endavant una iniciativa sense precedents. Es tracta de la constitució del Consorci Localret, consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies, que neix amb la finalitat d’articular els interessos dels municipis catalans, actuant d’una forma conjunta, independentment del seu volum poblacional, de la seva ubicació en el territori o de la seva adscripció política.

El Consorci Localret va començar a caminar el 19 de juliol de 1997, data de la seva Assemblea constituent. La seva posada en marxa va esdevenir una resposta contundent i proactiva del món local davant el ràpid desenvolupament de la societat de la informació i de les noves tecnologies de la comunicació, que podia comportar com a aspectes negatius una població sense formació ni possibilitats d’accés a les noves tecnologies de la informació o desavantatges competitius d’un territori sense les infraestructures necessàries en matèria de telecomunicacions. Localret neix amb la voluntat de donar resposta a aquests i d’altres interrogants que començaven a plantejar-se, com ara determinar en quines condicions s’utilitzaria el territori per a la implantació de les noves xarxes de telecomunicacions o establir quines funcions i utilitats haurien de tenir les noves tecnologies de la informació en el desenvolupament de serveis públics i en la qualitat de vida de les ciutadanes i els ciutadans.

El pas de les infraestructures pel domini públic local, l’accés dels ciutadans a les noves tecnologies, les relacions amb els operadors de telecomunicacions, el desplegament de les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri territorial d’aquest desplegament i la incorporació de els noves tecnologies en la gestió dels ajuntaments han estat elements clau en la política del Consorci al llarg d’aquests anys.

Actualment el Consorci Localret agrupa més de 800 municipis, que representen el 99% de la població de Catalunya. El caràcter unitari del Consorci, com també les polítiques i les actuacions que ha dut i du a terme, li han conferit una gran legitimitat tant en relació amb els ajuntaments que en formen part com en relació amb la resta d’administracions i d’institucions que tenen competències en matèria de telecomunicacions i de societat de la informació. L’àmbit d’actuació del Consorci ha anat creixent progressivament al llarg dels primers deu anys d’existència d’acord amb les necessitats que els seus membres han plantejat i amb les noves demandes que ha generat la introducció de tecnologies de nova generació, la liberalització del sector de les telecomunicacions i els seus efectes. Localret ha anat assumint la prestació de serveis als ajuntaments en funció de les seves necessitats que han anat canviant i evolucionant. L’elaboració de plans i el suport estratègic per al desenvolupament de la societat de la informació, el recolzament en l’àmbit jurídic i en el fiscal, el suport tècnic i en la planificació de la implantació de les infraestructures de telecomunicacions al territori, el suport en l’àmbit tecnològic i en la modernització de les pròpies administracions, han estat alguns dels àmbits en que Localret ha estat treballant al llarg d’aquests anys.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 10:50