Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental

A finals de l’any 2000 s’inicià el procediment per aprovar i constituir el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, amb l’aprovació dels seus estatuts, a instància del Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca, amb la finalitat de realitzar la creació, gestió i prestació de forma unificada de serveis i activitats d’interès comú en matèria de residus a la nostra comarca, i també gestionar, mitjançant delegació expressa dels seus membres, totes aquelles activitats i serveis vinculats amb el seu objecte i finalitats, que es recollien en l’article 5 dels estatuts. El procés culminà en la constitució del Consorci el 13 de novembre de 2001 i la seva posterior inscripció en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya, si bé altres ajuntaments s’incorporaren amb posterioritat.

Després d’aquests anys de funcionament del Consorci, a on l’accent s’ha posat especialment en l’execució d’obres d’infraestructura bàsica dels residus com és la planta de compostatge i la de biometanització, el suport a les polítiques municipals de recollida selectiva, i la finançament d’estudis que permetin el desenvolupament d’aquestes polítiques i en determinin les seves necessitats, arriba ara el repte d’assolir els objectius continguts en el nou model de la gestió dels residus establert per l’Agència de Residus de Catalunya.

La proposta d’incorporació de l’Agència de Residus de Catalunya així com de Terrassa i Gallifa en aquest nou marc de gestió, ha portat a terme la necessitat de reflexionar sobre els estatuts no solament per adaptar-los a la idoneïtat de la institució especialitzada com és l’Agència de Residus de Catalunya que s’incorpora, sinó per guanyar amb agilitat procedimental, per tal d’adaptar-se a un nombre de membres més nombrós i de dimensions diferents.

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, en la seva sessió celebrada el 23 de desembre de 2005, va aprovar definitivament la modificació dels seus estatuts per tal de preveure la incorporació de nous membres, així com dotar-se d’una organització més àgil que fes factible la gestió de les polítiques a desenvolupar en matèria de recollida selectiva i tractament dels residus municipals.

Durant els seus anys de funcionament, el Consorci ha centrat els seus esforços en la creació d’infraestructura bàsica dels residus com és la Planta de Compostatge i la de Biometanització de Can Barba i el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental, per donar resposta a la gestió i el tractament dels residus de la comarca. També ha treballat en el suport a les polítiques municipals de recollida selectiva, i el finançament d’estudis que permetessin el desenvolupament d’aquestes polítiques i en determinessin les seves necessitats.

El Consorci en aquest temps ha apostat per la prevenció de residus i el foment del reciclatge amb campanyes informatives i proactives adreçades a la ciutadania i ha creat espais de debat, recerca i investigació en l’àmbit dels residus.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:18