Fundació Acció Baix Montseny

La Fundació es denomina Fundació Acció Baix Montseny (Fundació privada subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya), i és una Fundació de caràcter particular sense fi lucratiu.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d'obrar amb les disposicions del codi civil espanyol i disposicions concordants, així com les disposicions contingudes en aquests estatuts. Té naturalesa permanent i caràcter benèfico assistencial.

La finalitat de la Fundació és la d’afavorir la millora de la qualitat de vida, la igualtat d’oportunitats i la inserció laboral i social de la població que pateix algun tipus de disminució.

Horari:  
Darrera actualització: 12.12.2019 | 13:54