Cens autònoms

Formulari cens autònoms

Correu electrònic de contacte (còpia) S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.
Correu electrònic de la persona de contacte (còpia) S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

Avís legal.
Política sobre la propietat intel·lectual. Els continguts d'aquest formulari, seran gestionats per l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
Política sobre la gestió de dades de caràcter personal. Aquest formulari requereixen la introducció de dades de caràcter personal per tal de incorporar-les als serveis corresponents. L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen la seguretat d'aquestes dades. Així mateix garanteix que aquestes dades són utilitzades únicament i exclusiva per a l'exercici de les funcions pròpies de l'Administració en l'àmbit de les seves competències.
Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protección de dades personals i garantia dels drets digitals.(LOPDGDD). Per a exercir aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a: Ajuntament Santa Maria de Palautordera, Plaça de la Vila, 1, 08460, Santa Maria de Palautordera (Barcelona).

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 03.06.2021 | 21:58
Darrera actualització: 03.06.2021 | 21:58