Junta de Govern Local

Integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, nomenats i separats lliurement per l'alcaldia que en donarà compte al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions, i l'exercici de les competències que li pugui delegar l'alcalde/essa o el Ple municipal, o li atribueixi directament la legislació sectorial.

Es reuneix setmanalment en sessió no pública, a excepció dels assumptes relatius a les atribucions delegades pel Ple, que són públics. A aquest efecte, s'acostuma a convocar una sessió pública mensual.

Jordi Xena i Ibàñez

Tinents d'alcalde:

Enric Pousa i Engroñat

Merlí Garcia i Casacuberta

Albert Ferrer i Masagué

M. Soledad Garcia i Beneyto

 

També assisteixen per ordre del senyor alcalde i d’acord amb el que estableix l’article 113.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals els regidors i regidores següents: ISabel Membrives i rodríguez, Mònica Garcia i Vila.

Darrera actualització: 09.09.2021 | 13:47
Darrera actualització: 09.09.2021 | 13:47