Junta de Govern Local

Integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, nomenats i separats lliurement per l'alcaldia que en donarà compte al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions, i l'exercici de les competències que li pugui delegar l'alcalde/essa o el Ple municipal, o li atribueixi directament la legislació sectorial.

Es reuneix setmanalment en sessió no pública, a excepció dels assumptes relatius a les atribucions delegades pel Ple, que són públics. A aquest efecte, s'acostuma a convocar una sessió pública mensual.

Jordi Xena i Ibàñez

Tinents d'alcalde:

Mònica Garcia i Vila

Merlí Garcia i Casacuberta

Albert Ferrer i Masagué

Agustí Vilar i Fornies

Darrera actualització: 23.06.2023 | 14:10
Darrera actualització: 23.06.2023 | 14:10