Destaquem

Aigua

El Districte de Conca Fluvial de Catalunya ha sofert en les darreres dècades diversos episodis de sequera, alguns dels quals han arribat a amenaçar el subministrament d’aigua a les poblacions.

Les mesures aplicables en situació de sequera s’estableixen en l’Acord GOV 1/2020, de 8 de gener, pel qual s’aprova el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera. Amb la resta de normativa que pugui ser objecte d’aprovació: com el Decret llei 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya i la Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional de Catalunya.

Aquest Pla de sequera estableix una sèrie de limitacions i restriccions al consum d'aigua per determinats usos en les fases de sequera hidrològica que es declarin per la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua, que fixa dotacions màximes per al subministrament d’aigua a poblacions, estableix que les administracions competents en la gestió del servei d’abastament domiciliari tenen el deure de vetllar pel compliment de les limitacions que s’estableixin en l’ús de l’aigua així com l’habilitació als ens locals, com a titulars de drets d’aprofitament d’aigua per a ús d’abastament urbà o per dictar limitacions de consum als seus abonats.

En aquest espai trobareu totes les notícies relacionades amb l'aigua així com de la situació d'emergència per sequera que tenim actualment.

Notícies
Serveis