Organismes dependents o vinculats

 • Logo ADF Agrupació de Defensa Forestal ADF

  Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són entitats sense afany de lucre, formades per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, voluntaris i voluntàries i entitats municipals adherides segons conveni que tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l’any 1986 com a conseqüència del programa ‘Foc Verd’ elaborat pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya amb posterioritat a la primera gran onada d’incendis forestals que es va produir al país.

 • AMI Associació de municipis per la independència AMI

  L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) està formada per institucions que representen el món local i té com principal objectiu sumar esforços per aconseguir, en un futur proper, la creació d’un estat propi per a Catalunya en el marc de la Unió Europea.

 • AMTU Associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà AMTU

  L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) és una associació de municipis d’àmbit nacional català, que treballa per la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic d’arreu de Catalunya.

 • Consorci Besòs-Tordera Consorci Besòs-Tordera

  El 29 de febrer de 1988, es va constituir el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs amb l’aprovació, per part de 25 ajuntaments d’aquesta conca i de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, dels seus Estatuts (publicat al B.O.P. núm. 190, de 9 d’agost). El 29 de juny de 2016, la Junta General del Consorci va dur a terme una modificació dels seus estatuts per ampliar l’àmbit d’actuació d’aquest ens als municipis de la conca de la Tordera, passant a denominar-se Consorci Besòs Tordera. Amb aquesta modificació, es permet l’adhesió voluntària al Consorci de qualsevol municipi d’aquesta conca. Actualment, el Consorci està integrat per 68 ens, dels quals 64 són municipis del Barcelonès, Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental, amb una població al voltant de 2.400.000 habitants. La resta són la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

 • COnsorci Localret Consorci Localret

  Localret és el consorci local format per les administracions locals de Catalunya per acompanyar els municipis en la seva transformació digital. Des de finals dels anys vuitanta i principis dels anys noranta estem immersos en una revolució tecnològica sense precedents, provocada per l’aparició i la ràpida extensió d’Internet i de totes aquelles eines que faciliten la comunicació i garanteixen un accés a la informació cada cop més eficaç. Els avenços tecnològics van comportar la millora i el desenvolupament de les tecnologies i de les infraestructures de telecomunicacions, que constitueix el suport material mitjançant el qual es pot transmetre i rebre grans volums d’informació a gran velocitat. 

 • Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental

  A finals de l’any 2000 s’inicià el procediment per aprovar i constituir el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, amb l’aprovació dels seus estatuts, a instància del Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca, amb la finalitat de realitzar la creació, gestió i prestació de forma unificada de serveis i activitats d’interès comú en matèria de residus a la nostra comarca, i també gestionar, mitjançant delegació expressa dels seus membres, totes aquelles activitats i serveis vinculats amb el seu objecte i finalitats, que es recollien en l’article 5 dels estatuts. El procés culminà en la constitució del Consorci el 13 de novembre de 2001 i la seva posterior inscripció en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya, si bé altres ajuntaments s’incorporaren amb posterioritat.

 • Federació de mitjans de comunicació locals Federació de mitjans de comunicació locals de Catalunya

  La Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya (FMCLCat) va nèixer l'any 1996 amb el nom de Federació de Ràdios Locals de Catalunya amb l’objectiu de potenciar la comunicació radiofònica de proximitat.

 • Fons català de cooperació al desenvolupament Fons català de cooperació al desenvolupament

  El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

 • Logo FABM Fundació Acció Baix Montseny

  La raó de ser de la Fundació Acció Baix Montseny és afavorir la millora de la qualitat de vida, la igualtat d’oportunitats i la inserció sòcio-laboral de les persones amb discapacitat psíquica.

 • Taula Vallès Oriental Avança Taula Vallès Oriental Avança

  La Taula Vallès Oriental Avança és l’espai de concertació territorial per desenvolupar i consensuar les polítiques de desenvolupament econòmic i d’ocupació del Vallès Oriental. La Taula va néixer a finals de 2016 i en aquests moments en formen part 29 ajuntaments dels 39 que conformen la comarca, els sindicats UGT i CCOO, les patronals UEI i PIMEC, i la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes. L’any 2018 s’ha realitzat una diagnosi estratègica i el 2019 s’ha finalitzat la redacció del Pla estratègic 2018-2025.

 • Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat

  La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Fou creada el 16 de juliol de 1997 en l'assemblea constitutiva que va tenir lloc a Manresa, on 118 municipis van formalitzar la seva adhesió, i actualment constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i promoure i dur a terme projectes d'interès comú.

 • Xarxa local de consum Xarxa local de consum de la Diputació de Barcelona

  La Xarxa Local de Consum (per acrònim, XLC) és una agrupació voluntària d'ens locals, sense personalitat jurídica pròpia, constituïda en l'actualitat per 316 serveis de defensa del consumidor de la província de Barcelona, que neix a proposta i amb el suport de la Diputació de Barcelona, amb la pretensió de:

  • cohesionar les polítiques i programes locals de protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries;
  • treballar de manera coordinada, compartir iniciatives, objectius i mitjans i evitar les duplicitats;
  • dinamitzar el consum en l'àmbit local;
  • donar valor afegit als actuals serveis municipals de defensa de les persones consumidores i usuàries.
Darrera actualització: 20.06.2016 | 14:30
Darrera actualització: 20.06.2016 | 14:30